Εφαρμογή Ανάλυσης των δεδομένων στη διαχείριση των ΑΕΚΚ

Με την συλλογή δεδομένων πεδίου σε κάθε έργο διαχείρισης ΑΕΚΚ και τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης, επιτυγχάνετε τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων, μετατρέπετε τα δεδομένα σε γνώση και επιχειρηματική αξία, αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις και αξιοποιείτε τις ευκαιρίες.

XenofonSolutions Overview

Εάν μπορείτε να μετρήσετε, μπορείτε και να αποδείξετε
Κατηγορία
XenofonC&DEngineer

Σύνταξη “Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων” (ΣΔΑ) για όλες τις κατηγορίες Δημοσίων Έργων και όλες τις εργασίες Ιδιωτικών Έργων

1
XenofonBIMC&D

Υπολογισμός & ποσοτικοποίηση παραγόμενων ΑΕΚΚ, ποιοτική ανάλυση, διαχείριση Material Bank & Component Bank για εργασίες επιλεκτικής κατεδάφισης

1
Xenofon6Dwaste

Ποσοτικοποίηση - Ιχνηλάτιση - Παρακολούθηση ΑΕΚΚ , καθημερινή διαχείριση & λειτουργία του ΑΤΟΜΙΚΟΥ Συστήματος Διαχείρισης ΑΕΚΚ ( ΑΣΕΔ-ΑΕΚΚ)

2
Xenofon5Dwaste

Ποσοτικοποίηση - Ιχνηλάτιση - Παρακολούθηση ΑΕΚΚ , καθημερινή διαχείριση & λειτουργία του ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Συστήματος Διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΣΣΕΔ-ΑΕΚΚ)

2
XenofonESGrating

Προσδιορισμός & υπολογισμός ουσιαστικών θεμάτων ESG στη διαχείριση των ΑΕΚΚ με ενσωμάτωση των διεθνών πλαισιων αναφοράς ( SASB, GRI, EKB)

3
XenofonSDGrating

Ποσοτικός υπολογισμός & αποτίμηση συμμετοχής της διαχείρισης των ΑΕΚΚ στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ( SDG 8,9,11,12,13,16,17)

3
XenofonCircularity

Υπολογισμός συμμετοχής της διαχείρισης των ΑΕΚΚ ενός έργου ή μονάδας στους δείκτες Κυκλικής Επίδοσης του WBCSD

3
XenofonTrackBin

Διαχείριση του στόλου, των οχημάτων και των κάδων αποβλήτων κατασκευών & κατεδαφίσεων

4
XenofonShredding

Διαχείριση μηχανημάτων τεμαχισμού όλων των κατηγοριών ΑΕΚΚ

4
Special offer

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας για τα έργα σας
Είναι δωρεάν

Έχετε τεχνικό πρόβλημα με την διαχείριση ΑΕΚΚ του έργου σας?
Αναζητάτε την ισχύουσα νομοθεσία Ελληνική & Ευρωπαϊκή σε σχέση με την διαχείριση των ΑΕΚΚ?
Θέλετε να μάθετε ποιους δείκτες αποδοτικότητας πόρων χρειάζεται να υπολογίσετε?
Σας απασχολεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η εφαρμογή της στην διαχείριση των ΑΕΚΚ?

 

Xenofon Academy

H Xenofon Academy είναι μια βαση δεδομένων γνώσης. Προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο, τα οποία βοηθούν στην κατανόηση της διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της κυκλικής οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.