Η Εταιρεία

XenofonSolutions

Οι νέοι κανόνες στη διαχείριση των ΑΕΚΚ

To XenofonSolutions είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εργαλείων συλλογής και χρήσης δεδομένων και εξαγωγής αποτελεσμάτων που αφορούν την κατασκευή (construction) από την αρχική σχεδίαση του έργου μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του (Life Cycle Assessment).

Περιλαμβάνει σειρά προγραμμάτων που εξειδικεύονται και επιλύουν τις ανάγκες κάθε κατασκευαστικού έργου δημόσιου και ιδιωτικού στο θέμα διαχείρισης αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.
Από την συμπλήρωση του εντύπου “Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων” την καθημερινή παρακολούθηση των αποβλήτων από την είσοδο τους σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων μέχρι την τελική τους ανάκτηση και διάθεση είτε πρόκειται για Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων,(ΣΣΕΔ) είτε για Ατομικό Σύστημα (ΑΣΕΔ), οι εφαρμογές XenofonSolutions προσφέρουν τον απόλυτο και ασφαλή έλεγχο των δεδομένων σας, διευκολύνοντας και εξασφαλίζοντας τον πλήρη έλεγχο του κόστους- οφέλους της επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΕΚΚ.
Στην φιλοσοφία του σχεδιασμού των εφαρμογών XenofonSolutions έχουν ενσωματωθεί οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που θεσπίστηκε τον Μάρτιο 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.
Εχoυν ληφθεί υπόψη οι αρχές του “Κύκλου ζωής των προϊόντων” και οι δείκτες μετάβασης στην κυκλική οικονομία του World Business Council for Sustainable Development.
Τέλος εχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να μπορεί κάθε επιχείριση να εξάγει μετρήσιμα αποτελέσματα για την εφαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ( SDGs) στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της αποδοτικής χρήσης πόρων.

Περισσότερα στοιχεία για την εταιρεία που δημιούργησε τις εφαρμογές XenofonSolutions μπορείτε να βρείτε στο medor.gr.

#makeTHEdifference

XenofonSulutions
XenofonSulutions
XenofonSulutions

XenofonSolutions Overview

Εάν μπορείτε να μετρήσετε, μπορείτε και να αποδείξετε
Κατηγορία
XenofonC&DEngineer

Σύνταξη “Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων” (ΣΔΑ) για όλες τις κατηγορίες Δημοσίων Έργων και όλες τις εργασίες Ιδιωτικών Έργων

1
XenofonBIMC&D

Υπολογισμός & ποσοτικοποίηση παραγόμενων ΑΕΚΚ, ποιοτική ανάλυση, διαχείριση Material Bank & Component Bank για εργασίες επιλεκτικής κατεδάφισης

1
Xenofon6Dwaste

Ποσοτικοποίηση - Ιχνηλάτιση - Παρακολούθηση ΑΕΚΚ , καθημερινή διαχείριση & λειτουργία του ΑΤΟΜΙΚΟΥ Συστήματος Διαχείρισης ΑΕΚΚ ( ΑΣΕΔ-ΑΕΚΚ)

2
Xenofon5Dwaste

Ποσοτικοποίηση - Ιχνηλάτιση - Παρακολούθηση ΑΕΚΚ , καθημερινή διαχείριση & λειτουργία του ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Συστήματος Διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΣΣΕΔ-ΑΕΚΚ)

2
XenofonESGrating

Προσδιορισμός & υπολογισμός ουσιαστικών θεμάτων ESG στη διαχείριση των ΑΕΚΚ με ενσωμάτωση των διεθνών πλαισιων αναφοράς ( SASB, GRI, EKB)

3
XenofonSDGrating

Ποσοτικός υπολογισμός & αποτίμηση συμμετοχής της διαχείρισης των ΑΕΚΚ στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ( SDG 8,9,11,12,13,16,17)

3
XenofonCircularity

Υπολογισμός συμμετοχής της διαχείρισης των ΑΕΚΚ ενός έργου ή μονάδας στους δείκτες Κυκλικής Επίδοσης του WBCSD

3
XenofonTrackBin

Διαχείριση του στόλου, των οχημάτων και των κάδων αποβλήτων κατασκευών & κατεδαφίσεων

4
XenofonShredding

Διαχείριση μηχανημάτων τεμαχισμού όλων των κατηγοριών ΑΕΚΚ

4
Xenofon Academy

H Xenofon Academy είναι μια βαση δεδομένων γνώσης. Προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο, τα οποία βοηθούν στην κατανόηση της διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της κυκλικής οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.