Υποστήριξη

Αν δεν βρείτε αυτό που αναζητάτε στις απαντήσεις που ακολουθούν, έχετε πάντα τη δυνατότητα να υποβάλετε το ερώτημα σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και κατεδαφίσεων στο section special offer.
Είμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις εφαρμογές XenofonSolutions, αλλά και την Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων.

Ποια νομοθεσία επιβάλει την συμπλήρωση του ΣΔΑ

Η συμπλήρωση του ΣΔΑ (Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων) είναι υποχρεωτική τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” στο οποίο προβλέπεται ότι οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται, πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητα τους. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 40 “Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας”  του Ν. 4495/2017 ,όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 58 Ν. 4759/2020, για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο ηλεκτρονικό σύστημα τα  στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4685/2020 (Φ.Ε.Κ. 92/Α/7-5-2020): «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται ότι  για να εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια δόμησης, καθώς και έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης ή αποκατάστασης κατασκευών, υποβάλλεται υποχρεωτικά η κατάθεση του Σχεδίο υ Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ).

Ποιοί είναι διαχειριστές ΑΕΚΚ?

Διαχειριστές ΑΕΚΚ είναι οι ανάδοχοι των δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ή ο κύριος του έργου, εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο (άρθρο 3 παράγραφος 28 του  Ν. 4819/2021)

Τι σημαίνει ΣΣΕΔ?

«Φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)» είναι, το νομικό πρόσωπο που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή αστικής εταιρείας και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία ΣΕΔ σε συλλογική βάση (ΣΣΕΔ) (άρθρο 3 παράγραφος 27 του  Ν. 4819/2021)

Τα ΣΣΕΔ λειτουργούν στις περιφέρειες για τις οποίες έχουν λάβει σχετική άδεια από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης

Τι είναι τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων?

Ο επίσημος ορισμός των ΑΕΚΚ είναι “απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) είναι κάθε απόβλητο που παράγεται από οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών, το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει η προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει”.

Στα ΑΕΚΚ περιέχονται διαφορετικά υλικά τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 38 κατηγορίες, τα περισσότερα από τα οποία έχουν οικονομική αξία, ενώ κάποια άλλα είναι επικίνδυνα.

Ανήκουν στην κατηγορία των ανακυκλούμενων αποβλήτων. Εχουν όμως μια σημαντική διαφορά από τις άλλες κατηγορίες , ένα ειδικό νομικό καθεστώς. Η ευθύνη της διαχείρισης τους δεν ανήκει στον παραγωγό του υλικού , όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τα ελαστικά, τις μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, αλλά η ευθύνη της διαχείρισης τους ανήκει στον εκάστοτε κύριο του έργου, δηλαδή σε εργολάβους, κατασκευαστικές εταιρείες, αναδόχους ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Πως κωδικοποιούνται τα απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων?

Η κατηγοριοποίηση ενός αποβλήτου είναι η ταυτότητα της αξίας του και το ακολουθεί σε όλα τα στάδια, από την διαχείριση του , τον τρόπο και το κόστος της μέχρι την επαναχρησιμοποίηση του δηλαδή την μεταπώληση του.

Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων ταξινομεί τα απόβλητα σε εξαψήφιους κωδικούς, αποτελούμενους από τρεις διψήφιους αριθμούς. Η δομή του είναι ιεραρχική και περιλαμβάνει 20 κεφάλαια (διψήφιοι κωδικοί), καθένα εκ των οποίων υποδιαιρείται σε υποκεφάλαια (τετραψήφιοι κωδικοί) και σε καταχωρίσεις (εξαψήφιοι κωδικοί).

Τα πρώτα δύο ψηφία του κωδικού ΕΚΑ δηλώνουν την πηγή προέλευσης των αποβλήτων ή τον τύπο τους. Όπως αναφέραμε ο ΕΚΑ περιλαμβάνει 20 κεφάλαια και τα ΑΕΚΚ υπάγονται στο κεφάλαιο 17.

Τα επόμενα δύο ψηφία του κωδικού ΕΚΑ υποδηλώνουν την διεργασία από την οποία προήλθαν τα απόβλητα.

Τα τελευταία δύο ψηφία του κωδικού ΕΚΑ αντιστοιχούν στο τύπο αποβλήτων που προκύπτει από την διεργασία παραγωγής.

Στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Καταλόγου αποβλήτων δηλαδή των 20 κεφαλαίων  περιλαμβάνονται 842 καταχωρήσεις  και τέλος υπάρχει και ο κωδικός 99, δηλαδή ο κωδικός “κουβάς”. Δηλαδή απόβλητα που δεν μπορούμε να τα κατατάξουμε σε καμία από τις προκαθορισμένες υποκατηγορίες

Κωδικός ΕΚΑ

Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος αποβλήτων θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως απόφαση της ΕΕ, ο κατάλογος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του, απευθύνεται στα κράτη μέλη και δεν χρήζει ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο.

Η ταξινόμηση σύμφωνα με τον κατάλογο αποβλήτων συνεπάγεται κατ’ αρχήν ότι κάθε απόβλητο ταξινομείται με βάση έναν εξαψήφιο αριθμό. Η πλήρης και σύννομη ταξινόμηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες αρχές να αποφασίζουν εάν το απόβλητο είναι επικίνδυνο ή όχι. Σε αυτό το πλαίσιο, οι καταχωρίσεις που μπορούν να πραγματο­ποιηθούν στον κατάλογο αποβλήτων είναι τριών ειδών:

«Απόλυτες καταχωρίσεις επικίνδυνων αποβλήτων»: Τα απόβλητα που αντιστοιχίζονται σε απόλυτες καταχωρίσεις επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε καταχωρίσεις μη επικίνδυνων αποβλήτων και είναι επικίνδυνα χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση,

«Απόλυτες καταχωρίσεις μη επικίνδυνων αποβλήτων»: Τα απόβλητα που αντιστοιχίζονται σε απόλυτες καταχωρίσεις μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε καταχωρίσεις επικίνδυνων αποβλήτων και είναι μη επικίνδυνα χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση,

 «Κατοπτρικές καταχωρίσεις», κατά τις οποίες απόβλητα που προέρχονται από την ίδια πηγή ενδέχεται να καταχωριστούν στον κατάλογο αποβλήτων είτε ως επικίνδυνα είτε ως μη επικίνδυνα, ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση και τη σύνθεση των αποβλήτων.
Στην κατηγορία αποβλήτων ΕΚΑ 17 προβλέπονται κωδικοί για διάφορα επιμέρους υλικά που μπορούν να συλλεχθούν χωριστά από εργοτάξιο δομικών κατασκευών ή κατεδαφίσεων. Περιλαμβάνει ροές αποβλήτων [επικίνδυνα και μη επικίνδυνα, αδρανή, οργανικά και ανόργανα] που προκύπτουν από δραστηριότητες κατασκευών, ανακαινίσεων και κατεδαφίσεων. Στα απόβλητα κατεδαφίσεων περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που απαντούν στον τομέα δομικών κατασκευών. Η κατηγορία ΕΚΑ 17 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων δεν απολαμβάνει a priori το τεκμήριο της μη επικυνδυνότητας όπως συμβάνει με τα δημοτικά απόβλητα κατηγορίας  ΕΚΑ 20.

Τι ευκολίες παρέχει η χρήση της εφαρμογής XenofonC&DEngineer

Μετατρέπει την πείρα του μηχανικού σε Εξαψήφιους Κωδικούς Αποβλήτων

Η Εφαρμογή XenofonC&DEngineer απλοποιεί την συμπλήρωση του ΣΔΑ,  Γιατί βασίζεται στην γνώση που έχει ήδη ένας μηχανικός . Αφαιρεί  τη δυσκολία συσχέτισης  που έχει ένας μη εξοικειωμένος χρήστης με την κωδικοποίηση σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο αποβλήτων και τους εξαψήφιους κωδικούς

Special offer

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας για τα έργα σας
Είναι δωρεάν

Έχετε τεχνικό πρόβλημα με την διαχείριση ΑΕΚΚ του έργου σας?
Αναζητάτε την ισχύουσα νομοθεσία Ελληνική & Ευρωπαϊκή σε σχέση με την διαχείριση των ΑΕΚΚ?
Θέλετε να μάθετε ποιους δείκτες αποδοτικότητας πόρων χρειάζεται να υπολογίσετε?
Σας απασχολεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η εφαρμογή της στην διαχείριση των ΑΕΚΚ?