Υποστήριξη

Αν δεν βρείτε αυτό που αναζητάτε στις απαντήσεις που ακολουθούν, έχετε πάντα τη δυνατότητα να υποβάλετε το ερώτημα σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και κατεδαφίσεων στο section special offer.
Είμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις εφαρμογές XenofonSolutions, αλλά και την Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων.

Ποια νομοθεσία επιβάλει την συμπλήρωση του ΣΔΑ

Η συμπλήρωση του ΣΔΑ (Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων) είναι υποχρεωτική τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” στο οποίο προβλέπεται ότι οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται, πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητα τους. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 40 “Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας”  του Ν. 4495/2017 ,όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 58 Ν. 4759/2020, για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο ηλεκτρονικό σύστημα τα  στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4685/2020 (Φ.Ε.Κ. 92/Α/7-5-2020): «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται ότι  για να εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια δόμησης, καθώς και έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης ή αποκατάστασης κατασκευών, υποβάλλεται υποχρεωτικά η κατάθεση του Σχεδίο υ Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ).

Ποιοί είναι διαχειριστές ΑΕΚΚ?

Διαχειριστές ΑΕΚΚ είναι οι ανάδοχοι των δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ή ο κύριος του έργου, εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο (άρθρο 3 παράγραφος 28 του  Ν. 4819/2021)

Τι σημαίνει ΣΣΕΔ?

«Φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)» είναι, το νομικό πρόσωπο που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή αστικής εταιρείας και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία ΣΕΔ σε συλλογική βάση (ΣΣΕΔ) (άρθρο 3 παράγραφος 27 του  Ν. 4819/2021)

Τα ΣΣΕΔ λειτουργούν στις περιφέρειες για τις οποίες έχουν λάβει σχετική άδεια από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης

Τι είναι τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων?

Ο επίσημος ορισμός των ΑΕΚΚ είναι “απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) είναι κάθε απόβλητο που παράγεται από οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών, το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει η προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει”.

Στα ΑΕΚΚ περιέχονται διαφορετικά υλικά τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 38 κατηγορίες, τα περισσότερα από τα οποία έχουν οικονομική αξία, ενώ κάποια άλλα είναι επικίνδυνα.

Ανήκουν στην κατηγορία των ανακυκλούμενων αποβλήτων. Εχουν όμως μια σημαντική διαφορά από τις άλλες κατηγορίες , ένα ειδικό νομικό καθεστώς. Η ευθύνη της διαχείρισης τους δεν ανήκει στον παραγωγό του υλικού , όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τα ελαστικά, τις μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, αλλά η ευθύνη της διαχείρισης τους ανήκει στον εκάστοτε κύριο του έργου, δηλαδή σε εργολάβους, κατασκευαστικές εταιρείες, αναδόχους ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Πως κωδικοποιούνται τα απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων?

Η κατηγοριοποίηση ενός αποβλήτου είναι η ταυτότητα της αξίας του και το ακολουθεί σε όλα τα στάδια, από την διαχείριση του , τον τρόπο και το κόστος της μέχρι την επαναχρησιμοποίηση του δηλαδή την μεταπώληση του.

Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων ταξινομεί τα απόβλητα σε εξαψήφιους κωδικούς, αποτελούμενους από τρεις διψήφιους αριθμούς. Η δομή του είναι ιεραρχική και περιλαμβάνει 20 κεφάλαια (διψήφιοι κωδικοί), καθένα εκ των οποίων υποδιαιρείται σε υποκεφάλαια (τετραψήφιοι κωδικοί) και σε καταχωρίσεις (εξαψήφιοι κωδικοί).

Τα πρώτα δύο ψηφία του κωδικού ΕΚΑ δηλώνουν την πηγή προέλευσης των αποβλήτων ή τον τύπο τους. Όπως αναφέραμε ο ΕΚΑ περιλαμβάνει 20 κεφάλαια και τα ΑΕΚΚ υπάγονται στο κεφάλαιο 17.

Τα επόμενα δύο ψηφία του κωδικού ΕΚΑ υποδηλώνουν την διεργασία από την οποία προήλθαν τα απόβλητα.

Τα τελευταία δύο ψηφία του κωδικού ΕΚΑ αντιστοιχούν στο τύπο αποβλήτων που προκύπτει από την διεργασία παραγωγής.

Στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Καταλόγου αποβλήτων δηλαδή των 20 κεφαλαίων  περιλαμβάνονται 842 καταχωρήσεις  και τέλος υπάρχει και ο κωδικός 99, δηλαδή ο κωδικός “κουβάς”. Δηλαδή απόβλητα που δεν μπορούμε να τα κατατάξουμε σε καμία από τις προκαθορισμένες υποκατηγορίες

Κωδικός ΕΚΑ

Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος αποβλήτων θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως απόφαση της ΕΕ, ο κατάλογος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του, απευθύνεται στα κράτη μέλη και δεν χρήζει ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο.

Η ταξινόμηση σύμφωνα με τον κατάλογο αποβλήτων συνεπάγεται κατ’ αρχήν ότι κάθε απόβλητο ταξινομείται με βάση έναν εξαψήφιο αριθμό. Η πλήρης και σύννομη ταξινόμηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες αρχές να αποφασίζουν εάν το απόβλητο είναι επικίνδυνο ή όχι. Σε αυτό το πλαίσιο, οι καταχωρίσεις που μπορούν να πραγματο­ποιηθούν στον κατάλογο αποβλήτων είναι τριών ειδών:

«Απόλυτες καταχωρίσεις επικίνδυνων αποβλήτων»: Τα απόβλητα που αντιστοιχίζονται σε απόλυτες καταχωρίσεις επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε καταχωρίσεις μη επικίνδυνων αποβλήτων και είναι επικίνδυνα χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση,

«Απόλυτες καταχωρίσεις μη επικίνδυνων αποβλήτων»: Τα απόβλητα που αντιστοιχίζονται σε απόλυτες καταχωρίσεις μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε καταχωρίσεις επικίνδυνων αποβλήτων και είναι μη επικίνδυνα χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση,

 «Κατοπτρικές καταχωρίσεις», κατά τις οποίες απόβλητα που προέρχονται από την ίδια πηγή ενδέχεται να καταχωριστούν στον κατάλογο αποβλήτων είτε ως επικίνδυνα είτε ως μη επικίνδυνα, ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση και τη σύνθεση των αποβλήτων.
Στην κατηγορία αποβλήτων ΕΚΑ 17 προβλέπονται κωδικοί για διάφορα επιμέρους υλικά που μπορούν να συλλεχθούν χωριστά από εργοτάξιο δομικών κατασκευών ή κατεδαφίσεων. Περιλαμβάνει ροές αποβλήτων [επικίνδυνα και μη επικίνδυνα, αδρανή, οργανικά και ανόργανα] που προκύπτουν από δραστηριότητες κατασκευών, ανακαινίσεων και κατεδαφίσεων. Στα απόβλητα κατεδαφίσεων περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που απαντούν στον τομέα δομικών κατασκευών. Η κατηγορία ΕΚΑ 17 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων δεν απολαμβάνει a priori το τεκμήριο της μη επικυνδυνότητας όπως συμβάνει με τα δημοτικά απόβλητα κατηγορίας  ΕΚΑ 20.

Τι ευκολίες παρέχει η χρήση της εφαρμογής XenofonC&DEngineer

Μετατρέπει την πείρα του μηχανικού σε Εξαψήφιους Κωδικούς Αποβλήτων

Η Εφαρμογή XenofonC&DEngineer απλοποιεί την συμπλήρωση του ΣΔΑ,  Γιατί βασίζεται στην γνώση που έχει ήδη ένας μηχανικός . Αφαιρεί  τη δυσκολία συσχέτισης  που έχει ένας μη εξοικειωμένος χρήστης με την κωδικοποίηση σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο αποβλήτων και τους εξαψήφιους κωδικούς

Από ποιο Νόμο επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς ΑΕΚΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 (παράγραφος 9) του Ν.4819/2021 “Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις”.

Από 1η Ιανουαρίου 2023 επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς ΑΕΚΚ. Ο συλλέκτης - μεταφορέας υποχρεούται να τηρεί τα στοιχεία για διάστημα ενός (1) έτους κατ` ελάχιστον. Τα στοιχεία που συλλέγονται υπόκεινται σε έλεγχο. Ο έλεγχος διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και από τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 4 του Ν.4819/2021.

Ποιες κατηγορίες συλλέκτη μεταφορέα υποχρεούται στην τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS)

Επιχειρήσεις (συλλέκτες-μεταφορείς) που εκτελούν τις σχετικές εργασίες σε επαγγελματική βάση. Στην επαγγελματική βάση περιλαμβάνονται όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό είτε για λογαριασμό τρίτων είτε για την εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 52 (παράγραφος 3ε) του Ν.4819/2021.

Καταγράφονται τα στοιχεία του GPS που συλλέγονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) ?

Ο συλλέκτης μεταφορέας  επικινδύνων αποβλήτων ( όπου για τα ΑΕΚΚ αντιστοιχούν στους κωδικούς ΕΚΑ 17 υποχρεούται έως τις 31 Μαρτίου 2023 να καταχωρίσει σε ξεχωριστό πεδίο του ΗΜΑ, στο προφίλ της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς, τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο πρόσβασης, τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την πλατφόρμα του GPS, στην οποία καταγράφεται η διαδρομή του/των οχήματος/των. Μέσω της πρόσβασης στην πλατφόρμα  GPS, παρέχονται στοιχεία για τη διαδρομή των οχημάτων τα οποία αξιοποιούνται κατά τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων από τις αρμόδιες αρχές κατ’ εφαρμογή της ΥΑ  ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/107482/1848 (ΦΕΚ B' 5584/01.11.2022)

“Καθορισμός των λεπτομερειών για τον έλεγχο επικίνδυνων αποβλήτων με την τοποθέτηση

ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) στα οχήματα οδικής μεταφοράς αυτών”.

Η καταχώριση στο ΗΜΑ των στοιχείων πρόσβασης στην πλατφόρμα του GPS από τους συλλέκτες μεταφορείς επικίνδυνων αποβλήτων, αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή ετήσιας έκθεσης αποβλήτων.

Επίσης δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της καταχώρισης νέας δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων στο ΗΜΑ, πέραν της 31ης. 3.2023, εφόσον δεν έχουν καταχωριστεί στο ΗΜΑ.

Ο ελάχιστος χρόνος τήρησης αρχείου δρομολογίων για κάθε όχημα, είναι ένα (1) έτος.  Υπεύθυνος διατήρησης του αρχείου είναι ο συλλέκτης μεταφορέας.

Υποβάλλονται τα στοιχεία του GPS στην ετήσια έκθεση αποβλήτων?

Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία του GPS υποβάλλονται στην ετήσια έκθεση αποβλήτων μόνο για τις μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων.

Τι είναι το GPS tracker

Το GPS tracker είναι μια μονάδα που έχει ως ιδιότητα να καταγράφει τις συντεταγμένες των κινήσεων ενός μετακινούμενου οχήματος. Τα GPS trackers έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν στη μνήμη τους τα στίγματα της εκάστοτε κίνησης, να τα μετατρέπουν σε συντεταγμένες και στη συνέχεια να τα αποστέλλουν μέσω παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Χρησιμοποιούν δηλαδή τόσο GPS όσο και GPRS τεχνολογία και είναι κατάλληλα για τον άμεσο εντοπισμό οχημάτων.

Τα GPS trackers δίνουν τη δυνατότητα της αξιοποίησης των στιγμάτων από τα συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων, όπως είναι το  XenofonTracking με αποτέλεσμα την απεικόνιση και την αναπαράσταση των κινήσεων πάνω στον χάρτη και την αποτελεσματική παρακολούθηση των οχημάτων.

Τι είναι η συσκευή τηλεματικής μόνιμης εγκατάστασης σε οχήματα.

Είναι συσκευή που χρησιμοποιείται στην περίπτωση που επιθυμούμε να παρακολουθούμε, εντοπίζουμε και εποπτεύουμε οχήματα.

Η συσκευή εγκαθίσταται συνήθως μέσα στο ταμπλό του οχήματος, συνδέεται με μόνιμη παροχή ρεύματος και γειώνεται. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται από ηλεκτρολόγο φορτηγών / αυτοκινήτων σε κάποιο σταθερό σημείο.

Οι σύγχρονες συσκευές τηλεματικής εμπεριέχουν εσωτερικά τις κεραίες GPS και GPRS. Οι συσκευές τηλεματικής σταθερής εγκατάστασης έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με αισθητήρες καθώς και με τον εγκέφαλο του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύουν πληροφορίες σε σχέση με τα στίγματα όπως η θερμοκρασία, οι στροφές του κινητήρα, η κατανάλωση καυσίμου κλπ. Το XenofonTracking εχει σχεδιαστεί και τροφοδοτείται από συσκευές τηλεματικής μόνιμης εγκατάστασης.

Τι είναι το XenofonTracking;

Σε κάθε όχημα τοποθετείται μία συσκευή GPS/GPRS, ή οποία στέλνει τη θέση του οχήματος και άλλες πληροφορίες στους κεντρικούς servers του Xenofon Tracking.
Ο χρήστης του συστήματος απλά πλοηγείται στο site του προγράμματος από οποιονδήποτε browser, εισάγει τον κωδικό του και έχει πλήρη πρόσβαση στο πρόγραμμα. Μπορεί να παρακολουθεί τα οχήματά του μέσω της πλατφόρμας του Xenofon Tracking και να τα εντοπίσει στην περίπτωση κινδύνου.

Πού τοποθετείται η συσκευή στο όχημα; Μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στα ηλεκτρολογικά του οχήματος;

Όποια συσκευή και αν επιλέξετε τοποθετείται μέσα στο ταμπλό του οχήματος, κάτω από τα πλαστικά της καμπίνας. Δεν επεμβαίνει σε κανένα σύστημα του αυτοκινήτου, απλά είναι συνδεδεμένη μόνιμα με το ρεύμα.

Η συσκευή φαίνεται μέσα στην καμπίνα;

Όχι, δεν επηρεάζεται η αισθητική της καμπίνας και δεν είναι αντιληπτή η ύπαρξη της συσκευής.

Υπάρχει φορητή συσκευή τηλεματικής ή είναι απαραίτητη μόνιμη εγκατάσταση στο όχημα;

To XenofonTracking υποστηρίζει ποικίλους trackers. Δεν υποστηρίζει φορητή συσκευή τηλεματικής, η μετατροπή του smartphone ή του tablet σε GPS tracker.

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες;

Ναι. Οι πιο συνήθεις εφαρμογές έχουν να κάνουν με αισθητήρες θερμοκρασίας για φορτηγά-ψυγεία και αισθητήρες ανοίγματος πόρτας εμπορευμάτων.

Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με τον εγκέφαλο του οχήματος (δίαυλος CAN BUS). Πως γίνεται και πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο για το όχημα;

To Xenofon Tracking υποστηρίζει την ένδειξη δεδομένων εγκεφάλου όπως είναι η κατανάλωση καυσίμου, η θερμοκρασία και οι στροφές κινητήρα αρκεί το όχημα να έχει εγκέφαλο και να μας δίνει τις αντίστοιχες πληροφορίες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός αντάπτορα που μεσολαβεί μεταξύ της συσκευής τηλεματικής και του δίαυλου CAN BUS. Η σύνδεση είναι επαγωγική μέσω ειδικού εξοπλισμού, δηλαδή δεν κόπτονται καλώδια εγκεφάλου, γεγονός που χαρακτηρίζει την εγκατάσταση πλήρως ακίνδυνη για το όχημα.

Τι ισχύει για την τηλεματική και τα προσωπικά δεδομένα (GDPR);

Τα δεδομένα κίνησης ενός υποκειμένου θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου απαιτείται και ο αντίστοιχος χειρισμός σύμφωνα με τη νομοθεσία. H τηλεματική, το GPS tracking και ο γεωεντοπισμός δεν καθίστανται παράνομα από καμία νομοθεσία.

Ο γενικός κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) ουσιαστικά περιγράφει το πλαίσιο και τις συνθήκες για τις οποίες η συγκεκριμένη υπηρεσία οφείλει να εφαρμόζεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο gdpr@medor.gr

Απαιτείται η συναίνεση του οδηγού;

Ο οδηγός πρέπει να είναι ενήμερος ότι στο όχημα που χρησιμοποιεί έχει εγκατασταθεί συσκευή τηλεματικής GPS tracking, καθώς είναι το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον γεωεντοπισμό.

Προτείνουμε να υπάρχει γραπτή συναίνεση του οδηγού μέσω εγγράφου, στο οποίο θα αναφέρονται και τα δικαιώματά του. Οι πελάτες του XenofonTracking υποστηρίζονται συμβουλευτικά για σχετικά θέματα και διατίθεται ενδεικτικό kit συμμόρφωσης GDPR για το σύστημα τηλεματικής, εφόσον ζητηθεί.

Είναι όλα τα συστήματα τηλεματικής και διαχείρισης στόλου οχημάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR);

Όχι, πρέπει να είστε αρκετά προσεχτικοί στην επιλογή συνεργάτη. Σύμφωνα με τον κανονισμό το πληροφοριακό σύστημα που φιλοξενεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα πρέπει να είναι by design και by default σύννομο, καθώς επίσης και ο εκτελών την επεξεργασία.

Τόσο το XenofonTracking όσο και εμείς, η Mentor Sustainability PC, καλύπτουμε όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα μέτρα και τις πολιτικές που εφαρμόζουμε μπορείτε να έλθετε σε επικοινωνία στο gdpr@medor.gr.

Special offer

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας για τα έργα σας
Είναι δωρεάν

Έχετε τεχνικό πρόβλημα με την διαχείριση ΑΕΚΚ του έργου σας?
Αναζητάτε την ισχύουσα νομοθεσία Ελληνική & Ευρωπαϊκή σε σχέση με την διαχείριση των ΑΕΚΚ?
Θέλετε να μάθετε ποιους δείκτες αποδοτικότητας πόρων χρειάζεται να υπολογίσετε?
Σας απασχολεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η εφαρμογή της στην διαχείριση των ΑΕΚΚ?